Pirkimo taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

ELEVITA elektroninės parduotuvės www.elevita.lt taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele, jog sutinkate su „elevita.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „elevita.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama „elevita.lt“, laikoma slapta ir neviešinama.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „elevita.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „elevita.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas privalo teisingai nurodyti savo kontaktinius duomenis.

4.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis, pakeistą apmokėjimo ar pristatymo būdą. Kitu atveju Pardavėjas neatsako už vėluojančią siuntą dėl šių dalyko pasikeitimo.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Užsakymo suma turi būti ne mažesnė nei 10 EUR.

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

7.3.1.Apmokėjimas bankiniu pavedimu.

7.3.2.Apmokėjimas per Paysera.lt sistemą, kai Pirkėjas, pasirinkęs pageidaujamą banką, sumoka pinigus į Elevita banko sąskaitą.

7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.1. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Lojalumo programa ir lojalumo taškų naudojimo Taisyklės

8.1. Programos dalyvis gali pasinaudoti Privalumais tik tada jei vykdo pirkimą e. parduotuvėje, užsiregistravęs ir prisijungęs prie savo paskyros.

8.2. Pirkimas e. parduotuvėje, prisijungus prie savo paskyros, užtikrina, kad Programos dalyvis už kiekvieną prekę, kurios kaina yra lygi arba viršija 5 eurus, gaus Taškų ir juos kaups. 5 eurai prilyginami 1 lojalumo taškui.

8.3. Lojalumo taškai nėra priskiriami už transportavimo paslaugas.

8.4. Programos dalyvis gali naudoti paskyroje sukauptus Taškus apsipirkdamas e. parduotuvėje, prisijungęs prie savo paskyros. Taškai yra aktyvuojami vienos darbo dienos bėgyje po užsakymo patvirtinimo. Taškais galima apmokėti iki 30 % pirkinių sumos. 1 lojalumo taškas lygus 0,25 eur. Lojalumo taškai negalioja prekėms su nuolaida.

8.5. Sukauptų Taškų galiojimo laikas – 12 mėnesių. Taškai, kurie buvo pirmiausia sukaupti, pirmiausia ir naudojami atsiskaitant už pirkinį.

9. Nuolaidų Sistema ir nuolaidų kuponų panaudojimas

9.1. Nuolaidų kodais galima naudotis tik prisiregistravus prie savo paskyros.

9.2. Nuolaidos kodai galioja prekėms, kurios tuo metu nėra akcijuojamos ar išparduodamos.

9.3. Nuolaidos nesumuojamos.

9.4. Pritaikant nuolaidų kodą pirkinių krepšeliui nuolaidos bus paskaičiuojamos tik prekėms be nuolaidos, ir neskaičiuojamos už transportavimo paslaugas.

9.5. Nepanaudojus nuolaidų kodo konkrečiam užsakymui ir jį apmokėjus, vėliau pritaikyti kodo tam pačiam užsakymui nėra galimybės.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo įsipareigoja tiksliai nurodyti prekių pristatymo vietą (adresą) bei kontaktinio telefono numerį, kur kurjeris galėtų pristatyti prekes darbo dienomis 8-17 val. ir kuriuo Pirkėjas būtų pasiekiamas.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Pirkėjui išreiškus nesutikimą laukti, jis turi teisę pagl C. K. 6.359 str.4d. nutraukti sutartį ir atgauti (kiek įmanoma greičiau) sumokėtus pinigus.

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10.7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui dėl jo kaltės ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Kiekvienos eshop.elevita.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktose Prekių nuotraukose matoma spalva, pakuotės dydis, forma ar išvaizda, taip pat Prekių kvapas, tekstūra ar kitos savybės, priskirtos Prekėms dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos vaizdo nustatymų ar Pirkėjo subjektyvaus vertinimo, gali šiek tiek skirtis nuo realių Prekių atitinkamų savybių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėjui.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

12.1.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

12.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas informuoja apie pranešimo gavimą Pirkėją.

12.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

12.1.3.1. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurios Pirkėjas gauna užsakytą prekę;

12.1.3.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna Pardavėjo prekę.

12.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai eshop.elevita.lt tinklapyje nurodytais kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atšaukimas.

12.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 12.3. punkte numatytos nuostatos.

12.2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected].

12.3. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

12.3.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių Prekių:

- Vaistinių preparatų;

- kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą bei yra netinkama grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos;

- kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

12.3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22811 str. 8 d. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

12.4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti visų vieno pirkimo metu įsigytų Prekių grąžinimo teise ir susigrąžinti už visas Prekes ir jų pristatymą sumokėtus pinigus arba atsisakyti dalies Prekių, įsigytų vieno pirkimo metu, ir susigrąžinti pinigus už Prekes, kurių Pirkėjas atsisako.

12.5. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės kosmetikos ar higienos prekę ar maisto produktą, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.3641 str.

12.6. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

12.7. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas tiesiogiai į firmines UAB „Elevita“ parduotuves. Sąlygas Pirkėjas su Pardavėju gali atskirai suderinti telefonu arba el. paštu [email protected].

12.8. Grąžinti prekes taip pat galima per omniva paštomatus. Kaip grąžinti parduotuvės https://eshop.elevita.lt siuntas per Omniva paštomatus:

1. Užpildykite prekių grąžinimo formą: Omniva grąžinimai

2. Supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į Omniva paštomatą.

3. Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 10 darbo dienų nuo tada, kai prekės pristatomos e-parduotuvei [email protected]

Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg.

12.9. Pinigai už grąžintas Prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas už Prekes mokėjo bankiniu pavedimu, ar grynaisiais pinigais. Mokėjimų grynaisiais pinigais Pardavėjas neatlieka.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elevita.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elevita.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir eshop.elevita.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl eshop.elevita.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.