Pirkimo taisyklės

ELEVITA elektroninės parduotuvės www.elevita.lt taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele, jog sutinkate su „elevita.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „elevita.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama „elevita.lt“, laikoma slapta ir neviešinama.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „elevita.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „elevita.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas privalo teisingai nurodyti savo kontaktinius duomenis.
4.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis, pakeistą apmokėjimo ar pristatymo būdą. Kitu atveju Pardavėjas neatsako už vėluojančią siuntą dėl šių dalyko pasikeitimo.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elevita.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis ELEVITA elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Užsakymo suma turi būti ne mažesnė nei 10 EUR.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:
7.3.1.Apmokėjimas bankiniu pavedimu.
7.3.2.Apmokėjimas per Paysera.lt sistemą, kai Pirkėjas, pasirinkęs pageidaujamą banką, sumoka pinigus į Elevita banko sąskaitą.
7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Lojalumo programa ir lojalumo taškų naudojimo Taisyklės
8.1. Programos dalyvis gali pasinaudoti Privalumais tik tada jei vykdo pirkimą e. parduotuvėje, užsiregistravęs ir prisijungęs prie savo paskyros.
8.2. Pirkimas e. parduotuvėje, prisijungus prie savo paskyros, užtikrina, kad Programos dalyvis už kiekvieną prekę, kurios kaina yra lygi arba viršija 5 eurus, gaus Taškų ir juos kaups. 5 eurai prilyginami 1 lojalumo taškui.
8.3. Lojalumo taškai nėra priskiriami už transportavimo paslaugas.
8.4. Programos dalyvis gali naudoti paskyroje sukauptus Taškus apsipirkdamas e. parduotuvėje, prisijungęs prie savo paskyros. Taškai yra aktyvuojami vienos darbo dienos bėgyje po užsakymo patvirtinimo. Taškais galima apmokėti iki 30 % pirkinių sumos. 1 lojalumo taškas lygus 0,25 eur. Lojalumo taškai negalioja prekėms su nuolaida.
8.5. Sukauptų Taškų galiojimo laikas – 12 mėnesių. Taškai, kurie buvo pirmiausia sukaupti, pirmiausia ir naudojami atsiskaitant už pirkinį.

9. Nuolaidų Sistema ir nuolaidų kuponų panaudojimas
9.1. Nuolaidų kodais galima naudotis tik prisiregistravus prie savo paskyros.
9.2. Nuolaidos kodai galioja prekėms, kurios tuo metu nėra akcijuojamos ar išparduodamos.
9.3. Nuolaidos nesumuojamos.
9.4. Pritaikant nuolaidų kodą pirkinių krepšeliui nuolaidos bus paskaičiuojamos tik prekėms be nuolaidos, ir neskaičiuojamos už transportavimo paslaugas.
9.5. Nepanaudojus nuolaidų kodo konkrečiam užsakymui ir jį apmokėjus, vėliau pritaikyti kodo tam pačiam užsakymui nėra galimybės.

10. Prekių pristatymas
10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Pirkėjas privalo nurodyti tikslų savo adresą, kuriuo kurjeris galėtų pristatyti prekes darbo dienomis 8-17 val. ir kuriuo Pirkėjas būtų pasiekiamas. Jei prekės pirkėjui nepristatomos dėl pirkėjo kaltės (neteisingai nurodyti kontaktiniai duomenys, pirkėjas nėra pasiekiamas), pirkėjas įsipareigoja sumokėti papildomą 6 eurų mokestį už pakartotiną prekių pristatymą. Jei prekės pirkėjui nėra pristatomos dėl pirkėjo kaltės, Prekės pakartotinai nesiunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas iki kurjerio atvykimo susitarė su juo individualiai apie pakartotinį pristatymą), ir grąžinamos Pardavėjui į UAB Elevita sandėlį, adresu Vilties g. 11, Kuprioniškės, Vilnius.
10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
10.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
11.1. Kiekvienos eshop.elevita.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elevita.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

12.1.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, išskyrus 12.4 punkte nurodytais atvejais.
12.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas shop.elevita.lt praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas informuoja apie pranešimo gavimą Pirkėją.
12.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:
12.1.3.1. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurios Pirkėjas gauna užsakytą prekę;
12.1.3.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna Pardavėjo prekę.
12.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai eshop.elevita.lt tinklapyje nurodytais kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atšaukimas.
12.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 12.3. punkte numatytos nuostatos.

12.2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu e[email protected]. Prekių keitimui taikomos 12.3 punkto nuostatos.

12.3. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsniu. Per Taisyklių 12.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, išskyrus supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. Tai reiškia, kad privalote išsaugoti ir nepažeisti prekės pakuotės, o įsigytą prekę apžiūrėti tik taip, kaip tai galėtumėte padaryti tiesiogiai prekybos vietoje. Todėl, siekiant apsaugoti vartotojus bei užtikrinti prekių kokybę, grąžinti leidžiama tik tas kokybiškas neišpakuotas bei nenaudotas prekes, kurių prekinė išvaizda yra nepakitusi ir kurios yra apsaugotos nepažeista apsaugine plėvele, apsaugine folija, apsauginiu dangteliu su garantiniu žiedu ar supakuotos apsauginiame vokelyje, t.y. prekės, kurių turinys negali būti pasiekiamas nepažeidžiant apsauginės pakuotės. Kokybiškos prekės, kurios nėra apsaugotos aukščiau išvardintomis priemonėmis, negali būti keičiamos ar grąžinamos.

12.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės kosmetikos ar higienos prekę ar maisto produktą, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pristatymo dienos. Per 14 dienų pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę galite tik tuo atveju, jeigu prekės nenaudojote ir nepažeidėte jos prekinės išvaizdos, vadovaujantis 12.3 punkto nuostatomis. Tokiu atveju, jei pastebėjote, kad prekė netinkamos kokybės, pardavėjui gavus grąžintą prekę ir įvertinus prekės būklę, priimamas sprendimas. Jei prekės būklė atitinka aukščiau aprašytus reikalavimus, prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba grąžinami sumokėti pinigai.

12.5. Grąžinti prekes galite per omniva paštomatus. Kaip grąžinti parduotuvės https://eshop.elevita.lt siuntas per Omniva paštomatus?
1. Užpildykite prekių grąžinimo formą: www.flipo.lt/parduotuves/eshop-elevita-lt
2. Supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į Omniva paštomatą.
3. Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 10 darbo dienų nuo tada, kai prekės pristatomos e-parduotuvei [email protected]
Grąžinimo paslaugos kaina: 0,00 Eur / išskaičiuojama iš grąžinimo sumos.
Grąžinamos pakuotės reikalavimai: ne mažesnė nei 2x9x14 cm ir ne didesnė nei 38x64x39cm. Maksimalus grąžinamos siuntos svoris: 30 kg.

12.6. Pinigai už grąžintas Prekes grąžinami Pirkėjui tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas už Prekes mokėjo bankiniu pavedimu, ar grynaisiais pinigais. Mokėjimų grynaisiais pinigais Pardavėjas neatlieka.

13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir eshop.elevita.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl eshop.elevita.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.